User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2018/10/13 22:02]
jdg [Info]
start [2018/10/13 22:03]
jdg [Te huur]
Line 40: Line 40:
  
 ===== Te huur ===== ===== Te huur =====
 +
 +Aanhanger te huur voor 10 euro per dag.
 +Enkel voor mede-inwoners van Amersfoort !
 +Dit is een full-size bak (2.5m x 1.3m), enkelasser, zonder huif, met dekzuil en bagagenet.
 +
 +{{::​foto-aanhanger.jpg?​400|}}
  
   * zie [[http://​de-graaff.net/​aanhanger/​]]   * zie [[http://​de-graaff.net/​aanhanger/​]]
/var/www/html/john.de-graaff.net/webroot/wiki/data/pages/start.txt ยท Last modified: 2019/03/06 07:33 (external edit)